Koncepter & Teknologier 2018-04-25T11:37:42+00:00

Har du et projekt vi kan hjælpe dig med?

Få en uforpligtende samtale
Download PDF

Agrifarm har udviklet Intellifarm staldkonceptet, der gavner miljøet, dyrene og økonomien

”Med Intellifarm får du bedre miljø, øger dyrevelfærden og mindsker energiforbruget.
Det nyudviklede staldkoncept Intellifarm har fokus på energibesparelse, reduktion af staldens miljøbelastning og god totaløkonomi. Staldtypen er bygget til storproduktion, hvorfor den også har en bredde på 30 – 60 meter i svinestaldene og op til 75 meter i kvægstalde. Det giver en mere kvadratisk og kompakt bygning, et mindre byggefelt og en staldindretning med et godt overblik over dyrene.

Intellifarm er udstyret med et nytænkende ventilationsprincip, hybridventilation, hvor teknologien kombinerer den naturlige ventilation med et gulvudsug, som i sidste ende gør, at man får en lavenergistald. Det er kun den mekaniske ventilation i gulvudsuget, der er energiforbrugende.

Indeklimaet, og dermed dyrevelfærden i Intellifarm, er væsentligt forbedret. Den store luftskifte/luftrensning i Intellifarm er til gavn for dyrene, og samspillet mellem naturlig ventilation og gulvudsug gør det muligt at opsamle størsteparten af ammoniak- og lugtemissionen og samtidig i varme perioder at bortlede varmeemissionen fra dyrene med en god stiventilation. Resultatet med det forbedrede indeklima ses i mindre stressede dyr og en bedre produktionsøkonomi.

5 pejlemærker i udviklingen af vores Intellifarm stalde

 1. Produktionssikkerhed for landmanden.

Vi vælger sikre og velafprøvede løsninger kombineret med nytænkning der bringer husdyrproduktionen op på et højere niveau, produktioonsmæssigt såvel som resultatmæssigt.

 1. Energibesparelse.

Vi ønsker at bidrage til at landbruget opnår en grønnere profil og samtidig sikrer landmanden en bedre bundlinje.

 1. Reduktion af miljøbelastningen.

Intellifarm staldene opsamler størsteparten af ammoniak og lugtemissionen. Dermed reducerer landmanden effektivt belastningen af nærmiljøet, og samtideg opnår han muligheden for at etablere ern større husdyrproduktion uden at øge forureningen og uden nabo gener.

 1. Effektiv logistik.

Ved at bygge bredere og mere kvadratiske bygninger forbedrer vi den dglige trafik i staldarbejdet, og samtidig opnår du typisk et mindre byggefelt, dvs. at det totale byggeri fylder mindre.

 1. Dyrevelfærd.

Gode velafprøvede løsninger kombineret med nytænkning indenfor ventilation og klima bidrager til øget dyrevelfærd.

Intellifarm – udviklet til storproduktion af slagtesvin

Med Intellifarm kan du øge antallet af producerede svin, og samtidig reducere staldens miljøbelastning, og opnå stor energibesparelse. Det forbedrer din bundlinje markant.

Når du bygger ny slagtesvinestald er der en væsentlig økonomisk fordel for dig at bygge en stor stald med mange stipladser. Intellifarm er udviklet til storproduktion med fokus på energibesparelse, mindre miljøbelastning, optimal logistik og dyrevelfærd.

Slagtesvinestald med praktiske fordele
Intellifarm stalden bygges op til 60 m brede og derfor bredere end traditionelle stalde. Det giver typisk en mere kvadratisk og kompakt bygning, et mindre byggefelt, og en staldindretning med et godt overblik over grisene.

Hybridventilation = mindre energiforbrug og bedre staldklima
Slagtesvinestalden er udstyret med hybrid ventilation. Hybridventilation kombinerer naturlig ventilation med et gulvudsug, og reducerer energiforbruget til ventilation markant.

Masser af frisk luft i stalden
Stalden er indrettet med loft til kip og har derfor en stor luftvolumen med mange m3 luft til rådighed for grisene. Det store luftvolumen medvirker til det gode staldklima både sommer og vinter, uden træk på grisene.


Du sparer 8 ud af 10 ventilatorer væk.

Produktionssikkerhed – velkendt staldindretning
Intellifarm er en produktionssikker stald og en attraktiv løsning til storproduktion af slagtesvin til en konkurrencedygtig pris. Stiindretningen er traditionel, eksempelvis 2,40 * 5,10 med veldefinerede hvile-, gøde- og aktivitets- arealer, og indrettet så der kan tildeles rode- og beskæftigelses materiale. Staldindretningen giver dig et godt overblik over grisene.

Justerbare overdækninger – smågrise trivsel
Alle stier er forsynet med justerbare overdækninger for at give optimale klimaforhold for smågrisene ved indsætning. Overdækningerne gør det muligt at operere med en lidt lavere stald temperatur til gavn for dyrenes trivsel og sundhed.

Varme i din slagtesvinestald
Varmeslanger i det faste gulv giver grundvarmen i slagtesvinestalden, og ripperør ved facadevinduer giver rumvarme og sikrer luftindtag uden træk på grisene. Slagtesvin kvitterer for varme, bl.a. fordi varme sænker fugtigheden i stalden.

Mindre støv, lugt og ammoniak
Gulvudsuget fjerner effektivt støv, lugt og ammoniak fra staldrummet, og skaber et effektivt luftskifte i stierne, hvilket især er vigtig på varme sommerdage for at give grisene et køligt og behageligt klima, uden svineri i stien.

Gulvudsug er godt for arbejds- og staldmiljø
Gulvudsuget bevirker at ammoniak og lugt koncentrationen i staldrummet er meget lav. Det giver en renere staldluft, med mindre støv, og bedre arbejdsforhold for dem der arbejder i stalden, og en bedre dyrevelfærd for dyrene. Gode forhold for dyrene, øger dine produktionsresultater.

Gulvudsug understøtter din miljøgodkendelse
I gennemsnit over året opsamles 75% ammoniak- og 60% lugt emissioner. Tilkobles gulvudsuget luftrensning, betyder det at du typisk kan opnå en miljøgodkendelse til en større produktion, fordi du belaster nærmiljøet mindre.

Hyppig gylleudslusning
Gylleudslusning foretages automatisk. Det betyder mindre lugtbelastning fra stalden og giver dig en nemmere hverdag, fordi du undgår tunge og tidskrævende løft af gyllepropper

Smartfarm – ventilation, klima og luftrensning i én enhed
Smartfarm styrer, regulerer og overvåger staldens ventilation, varme og køling på central PC og kan overvåges på smartphone eller tablet. Fejlmeldinger modtages på SMS og/eller mail. Styring af luftrensning er integreret i Smartfarm.

Intellifarm Slagtesvinestald-Pdf

Intellifarm stald til smågrise

Intellifarm stald til smågrise – stalden har vi udviklet men endnu ikke bygget, du kan blive den første. Kontakt os for mere info og vær selv med til at sætte dit præg på fremtidens smågrise stald.

Når du bygger ny stald til smågrise, er det vigtigt at fokusere på dyrevelfærden, høj produktivitet, god logistik og energieffektive løsninger for at sikre din bundlinje, og reducere miljøpåvirkningen for at kunne optimere besætningsstørrelsen. Agrifarm Intellifarm stalde er netop udviklet med baggrund i disse egenskaber.

Nyt og patenteret luftskiftesystem
Intellifarm stalden er udstyret med AgriFarm luftskiftesystem, et centralt ventilationssystem hvor al luft suges ind i stalden fra facaden, ind i staldsektionerne via luftskakte for til sidst at blive suget ud via en central luftkorridor der er placeret over staldens midtergang. Alle ventilatorer og ventilationsspjæld er placeret i den centrale luftkorridor og kan således nemt serviceres og vedligeholdes.

Med staldkonceptet opnår du:

 • 40% samlet energibesparelse på lys, varme og ventilation
 • Præcis og effektiv ventilation
 • Forbedret dyrevelfærd og arbejdsmiljø
 • Bedre logistik og øget produktivitet
 • Et fleksibelt og fremtidssikret byggeri
 • Optimeret indeklima med Smartfarm®
 • Bedre bundlinje

Intellifarm stald til drægtige søer

Intellifarm stalden er den perfekte løsning til drægtige søer, stort staldrum med højt til loftet, masser af naturlig lys og stor luftvolume, bred stald med en godt overblik over dyrene.

Når du bygger ny stald til drægtige søer, er det vigtigt at fokusere på dyrevelfærden, høj produktivitet, god logistik og energieffektive løsninger for at sikre din bundlinje, og reducere miljøpåvirkningen for at kunne optimere besætningsstørrelsen.

Forbedret logistik – reduceret tidsforbrug i stalden
Den brede bygning giver mulighed for en stærkt forbedret logistik i dagligdagen i forhold til traditionelt staldbyggeri. Den centrale midtergang er udgangspunktet for den forbedrede logistik. Som landmand får du dagligt forkortet dine distancer med op til 30%, når du skal flytte grise, fordi alle staldsektioner er samlet i én bygning.

Med Intellifarm stalden til drægtige søer opnår du:

 • 60% samlet energibesparelse på lys, varme og ventilation
 • Præcis og effektiv ventilation
 • Forbedret dyrevelfærd og arbejdsmiljø
 • Bedre logistik og øget produktivitet
 • Et fleksibelt og fremtidssikret byggeri
 • Optimeret indeklima med Smartfarm®
 • Bedre bundlinje

Intellifarm stald til malkekvæg

Med Agrifarm’s Intellifarm staldkoncept til malkekvæg, er du godt forberedt til fremtidens udfordringer. Konceptstalden er udviklet med fokus på høj produktivitet, høj dyrevelfærd, mindre miljøbelastning og god logistik.

Staldsystem med bedre indeklima – året rundt
Stalden er bredere end normalt – 74 meter med 12 rækker sengebåse. Det giver en rigtig god logistik, også ved fremtidige udvidelser, og betyder at dit byggefelt typisk bliver mindre. Spalter har været et naturligt valg, for at sikre gode vilkår for køerne, så som god skridsikkerhed, normalt klovslid og færre klovlidelser. Stalden er forberedt til sand i sengebåsene for at sikre en høj sundhedsstatus i din besætning.
Bygningen er velisoleret i tag og facade, til gavn for dyrene både sommer og vinter. Om sommeren ved at isoleringen ”holder” varmen ude og om vinteren ved at dyrenes egen varme- produktion ”holder” varmen inde i stalden.

Nyt ventilationsprincip
Stalden er naturligt ventileret som kvægstalde er det generelt, men vi har valgt at anvende lysventiler (regulerbare vindues åbninger) for kunne ventilere mere præcist og samtidig har vi indbygget et gulvudsug under sengebåsene. Resultatet er et nyt ventilationsprincip som vi kalder hybrid ventilation. Gulvudsuget hedder Agrifarm luftrensesystem. Begge principper er patenterede af Agrifarm.


Opsamling af ammoniak og lugtstoffer i gyllekanalen

Systemet er unikt for en åben stald fordi det er muligt at opfange størsteparten af ammoniak- og lugtdampene direkte ved kilden, under spaltegulvet. Stalden lever selvfølgelig op til de skærpede lovkrav i lov om hold af malkekvæg.

Unik miljøløsning – bedre bundlinje
Agrifarm luftrensesystem fjerner op til 90% af ammoniakdampene og over halvdelen af lugtgenerne fra stald og omgivelser, og derved reduceres besætningens miljøbelastning betydeligt. Når vi fjerner store mængder ammoniak og lugt giver vi dig mulighed for at øge antallet af dyr på din ejendom. På denne måde har du en unik mulighed for at indrette og optimere den daglige drift mere effektivt og passe flere dyr med færre ansatte. Stalden kan udstyres med luftrensning hvis du ønsker det eller din miljøgodkendelse kræver det.

Dokumentation med CFD
Ved hjælp af CFD modellering har vi dokumenteret hvordan staldklima, ventilation og luftkvalitet ville være i det nye staldkoncept. Nu, efter at vi har bygget stalden og den har været i drift et stykke tid kan vi konstatere, at stalden lever fuldt ud op til vores forventninger, og ejerne er særdeles tilfredse med resultatet. CFD er en avanceret computer model som vi har haft stort gavn af ved udviklingen af denne stald.

Smartfarm – styring af lys, ventilation, klima og luftrensning i én enhed
Smartfarm styresystem favner den overordnede styring, regulering og overvågning (SRO) af hele stalden. Ventilationen reguleres ved hjælp af temperatur-, fugt- og CO2 følere samt en vejrstation med måling af vind retning og –hastighed. Derved sikres gode forhold for dyrene året rundt. Gulvudsuget reguleres endvidere efter hvor meget emission der ønskes opfanget og luftrenseren styres i forhold til den opsamlede mængde emission. Lysstyring er vigtig i forhold til at reducere energiforbruget til belysning intelligent, og samtidig sikre gode lysforhold generelt for køerne.

Intellifarm Malkekvægstald-Pdf

Agrifarm luftrensesystem

Forbedring af staldklimaet for dine køer kombineret med reduktion af staldens miljøbelastning muliggøres med den unikke teknik – Agrifarm luftrensesystem

Ny teknik – Agrifarm luftskiftesystem
Som en naturlig del af vores staldkoncept til malkekvæg har vi udviklet og patenteret en unik teknik til opsamling af emission afgivet fra gyllekanalen – Agrifarm luftrensesystem. Agrifarm luftrensesystem fjerner op imod 90% af ammoniakdampene og mere end halvdelen af lugtstofferne ved hjælp af et ”lufttæppe” lige under spaltegulvet. Netop her er koncentrationen af ammoniak og lugt ekstra stor og derfor opsamles der en stor mængde emission med en relativ lille luftmængde.


Opsamling af ammoniak og lugtstoffer i gyllekanalen

Ventilation under sengebåse
Under sengebåsene er der indbygget luftkanaler, hvor der blæses og suges luft i begge sider af gyllekanalerne. Luften blæses på tværs af gyllekanalerne og der etableres et ”lufttæppe”. På denne måde opfanges ammoniak og lugtstoffer direkte ved kilden, så staldklimaet ikke belastes og udslippet til naturen begrænses, til gavn for dine køerne og for nærmiljøet omkring din bedrift.

Den bedste teknik på markedet
Luftrensesystemet er netop nu den bedste teknik på markedet til opsamling af ammoniak og lugtstoffer. Firmaet AgroTech har i 2010 gennemført et ”proof of concept” af systemet for at dokumentere luftrensesystemets høje effektivitet. Testen viser, at systemet generelt over året opfanger 75% ammoniak, men med et potentiale på helt op til 90%.

Unik løsning der gavner din bundlinje
Når vi fjerner store mængder ammoniak og lugtstoffer fra din stald, minimerer du besætningens miljøbelastning. Det giver dig mulighed for at øge besætningsstørrelsen, eller samle bedriften på færre enheder med mulighed for at passe flere dyr med færre ansatte. Resultatet er at du øger bedriftens effektivitet og din bundlinje.

Bedre staldklima giver en bedre bundlinje
Mindre belastning med ammoniak i staldrummet betyder at yver- og klovsundheden forbedres mærkbart. Dine køer vil forventeligt kvittere for den bedre yver- og klovsundhed med højere ydelse og en mindre dyrlæge regning.

SmartFarm® styresystem – automatisk og nemt

SmartFarm® sikrer den overordnede styring, regulering og overvågning(SRO) af staldens hybrid ventilation, samt processen med luftrensesystemet og den evt. efterfølgende luftrenser.

Agrifarm Luftrensesystem-Pdf

Agri AirClean – det sikre valg

Agri AirClean har en renseeffekt på 98% ammoniak og 88% på lugt. Agri AirClean er modulopbygget så den kan tilpasses behovet for luftrensning i din stald.

Agri AirClean er en kemisk luftrenser der effektivt fjerner ammoniak- og lugt emissionen fra alle staldtyper og alle racer af husdyr. Renseren er særdeles velegnet til punkt-/gulvudsug hvor koncentrationen af ammoniak og lugt er særlig stor.
Agri AirClean er udviklet til at kunne anvendes i åbne stalde, også kostalde, og derfor er lave temperaturer ikke en hindring for luftrensning. Renseprocessen kan efter et stop genstartes med fuld effekt, og er derfor særlig anvendelig i alt ind/ud i produktion af f.eks. slagtesvin.

Større produktion og bedre bundlinje
Agri AirClean gør det muligt at samle flere dyr på færre produktionsenheder og dermed understøtte en effektiv og økonomisk bæredygtig husdyrproduktion, og bedre udnyttelse af medarbejder ressourcerne, til gavn for din bundlinje.
Du producerer din egen NS-gødning af den frarensede ammoniak og kemi, og derfor er Agri AirClean en økonomisk effektiv luftrenser.

Agri AirClean

Smartfarm
Agri AirClean styres, reguleres og overvåges via Smartfarm styresystemet. Funktionen af Agri AirClean er fuldautomatisk og kræver ikke manuel styring og overvågning. Via Ph- og konduktivitetsmåling sikres korrekte mængder tilførsel af kemi samt aftapning af de frarensede emissioner (gødning/affald). Overvågning af væske kredsløbet og ventilatorer sikrer alarmudkald ved svigt.

Agri AirClean-Pdf

Smartfarm

Med Smartfarm® forbedrer du staldklimaet, skaber overblik over din bedrift, gør hverdagen lettere og reducerer energiforbruget i din stald

Smartfarm® udviklet til klimastyring i stalde til grise eller køer
I so- og smågrisestalde er Smartfarm® udviklet til at styre, regulere og overvåge(SRO) det patenterede ventilationsprincip Agrifarm integrerede luftskiftesystem – Smartvent, men også andre stald- funktioner som eksempelvis lysstyring, smågrisehulens varmelamper, højtrykskøling, overbrusning, drikkevandsstyring og de justerbare overdækninger i smågrisestalden.

I kvæg- og slagtesvinestalde er Smartfarm® udviklet til styring, regulering og overvågning af Agrifarm hybridventilation – et nyudviklet ventilationsprincip der kombinerer naturlig ventilation med et mekanisk gulvudsug, og som i slagtesvinestalde reducerer energiforbruget markant med op til 60%.

I kvægstalde er lysstyring integreret i, og luftrensning monitoreret af, Smartfarm®
I slagtesvinestalde styrer, regulerer og overvåger Smartfarm® desuden staldens varme og varmegenvinding, højtrykskøling, overbrusning, lys og de justerbare overdækninger som alle stier er udstyret med. Luftrensning monitoreres endvidere også af Smartfarm®.

Fjernstyring og trådløse installationer
Betjeningen af Smartfarm® foregår via PC, tablet eller SmartPhone. Det betyder, at du kan fjernstyre staldfunktionerne, fra staldkontoret eller hvor end du be nder dig, det kræver blot en internetforbindelse. Installationsmæssigt benytter vi trådløse en- heder hvor det er muligt og økonomisk attraktivt. Målet er at opnå en større driftssikkerhed og en stald der er mere rengøringsvenlig.

Nemmere og mere effektiv hverdag
SmartFarm® har en række fordele, som gør systemet nemt og effektivt at bruge i hverdagen.
Medarbejderdelegering – betyder at medarbejdere med ansvar for specifikke staldafsnit får alarmer fra disse og ikke fra alle andre afsnit.

Fejlfinding med positionering af komponenter – betyder at du reducerer den daglige trafik i stalden, da du ved nedbrud får melding om, og identifikation af, hvilken komponent der er fejlbehæftet.
Sprogskifte – betyder at det er nemmere at modtage nye udenlandske medarbejdere, og hurtigere introducere dem til arbejdet i stalden.

Smartfarm® integrerer endvidere monitorering af gylleanlæg, kornanlæg og mølleri-/foderanlæg. Smartfarm® giver dig en tryg og lettere hverdag. Den øger effektiviteten i dit daglige arbejde, og du vil opleve at dyrenes komfort og ikke mindst arbejdsmiljøet forbedres. Herudover medvirker Smartfarm® til at optimere dit energiforbrug og give dig økonomiske besparelser i den daglige drift, til gavn for din bundlinje.

Sådan fungerer systemet

1: Ved fejl sendes en besked til det centrale styresystem med detaljer om fejlen.

2: Det centrale styresystem modtager beskeden og sender den videre til den ansvarshavende medarbejders PDA eller Smartphone.

Temperaturføler – Fejlmelding, Sektion 5, Sti 17

3: Beskeden indeholder den præcise placering af fejlen. Det gør det muligt for medarbejderen hurtigt og nemt at løse problemet.

Agrifarm Smartfarm-Pdf

Agrifarm UTS-Gylleseparering 

Agrifarm forhandler og servicere den tyske kvalitets separator fra UTS.

Kontakt os for her mere info.

SPØRGSMÅL

FORNAVN *
EFTERNAVN *
EMAIL ADRESSE *
TELEFONNUMMER

EMNE

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

Samarbejdspartnere