Teknologier

Teknologier

 billed Agri AirClean

 

Rentabel husdyrproduktion med Agri AirClean luftrensning

Hos Agrifarm har vi udviklet Agri AirClean luftrenseren som Vores bud på effektiv luftrensning med et lille energiforbrug. Renseprocessen kan stoppes og startes op igen med fuld effekt, og derfor særdeles velegnet til alt ind/ud produktion af slagtesvin

 

Luftrenser udviklet til punktudsug i svinestalde og kostalde

luftrenseren Agri AirClean udviklet til at rense afkastluften fra svinestalde og kostalde, og er modulop-bygget så den kan tilpasses den enkelte stald. Agri AirClean er specielt udviklet til at klare den ekstra koncentrerede luft fra stalde med punktudsug.

 

Luftrensnings princip

Luftrensning med Agri AirClean sker med Syre og base samt atmosfærisk oxidation. Agri AirClean fjerner effektivt ammoniak og lugt emissionen fra alle staldtyper og alle typer af husdyr.

 

Procestrin

Billedefil af Agri AirClean

 

Mindre energiforbrug

Agri AirClean er designet med et lille tryktab af hensyn til at minimere energiforbruget og minimere omkostninger ved luftrensning

 

Større husdyrproduktion og bedre en bundlinje med Luftrensning

Agri AirClean har en høj renseeffektivitet, og understøtter en effektiv og økonomisk bæredygtig husdyrproduktion. Ved at reducere miljøbelastningen via luftrensning med Agri AirClean, er det muligt at øge produktions kapaciteten med flere dyr. Når du samler flere dyr på færre produktionsenheder øges effektiviteten og dermed kan du passe flere dyr med færre medarbejdere. Det gavner din bundlinje.

 

Miljøstyrelsen - vejledende udtalelse

Agri AirClean er godkendt til at rense med følgende rensegrader:

 • Ammoniak 98%
 • Lugt 88%

 

Du producerer din egen kvælstof gødning

Svovlsyre binder hovedparten af ammoniakken fra afkastluften og der dannes ammoniumsulfat, der frarenses med Agri AirClean. Ammoniumsulfat(N-gødning) beriger din gylle med ”gratis” gødning.

 

 

 

 

 

Smartfarm styring af Agri AirClean

Agrifarm har udviklet Smartfarm styring til alle Agrifarm´s staldtyper til køer og grise, derfor er det naturligt at integrere styringen af Agri AirClean i Smartfarm.

 

3-stjernet nyhed på Agromek November 2014

 

3 stjernet nyhed

 

 

Agrifarms integrerede luftskiftesystem til svindestalden, forbedre luftskifte og energiforbrug i staldbygningen

Hent PDF

Din hverdag i svinestalden bliver mere komfortabel med Agrifarms patenterede innovative ventilationssystem. Ud over reducerede støvgener vil du også opleve mindre støj, da der ingen ventilatorer er placeret i staldsektionerne, de er placeret i centralkorridoren

Vi har udviklet det innovative luftskiftesystem med øje for at skabe et optimalt indeklima i din svinestald.

 

Sådan fungerer ventilation og varmesystemet i stalden

Ventilationssystemet er en integreret del af staldbygningen. Alle ventilatorer og ventilationsspjæld er placeret i den centrale luftkorridor og kan således nemt serviceres og vedligeholdes. Skal der evt. luftrenses kan luftrenseren uden større bygningsmæssige ændringer integreres i bygningen.

Luftindtag foregår i staldens facade hvor indsugningsluften suges ind under staldens gulv gennem en varmeunit der opvarmer indblæsningsluften. Varmeunitten er staldens varmesystem og sikrer samtidig mod koldluftsnedslag. Luften suges ind i staldsektionerne via luftskakte, fordeles i staldrummet og suges ud igen via kanal under det faste gulv. Luften samles i en central luftkorridor hvor alle ventilatorer er placeret. Ventilationsspjæld, der styrer ventilationsniveauet i de enkelte staldsektioner, er også placeret i den centrale luftkorridor.

 

Ved installation af Agrifarms integrerede luftskiftesystem i stalden opnår du:

 • forbedret luftskifte med et mindre energiforbrug
 • bedre dyrevelfærd
 • et godt staldklima hele året
 • mindre og nemmere vedligeholdelse
 • et fremtidssikret ventilationssystem, som er forberedt til luftrensning

Luftrens i kvægstalden - Environment Defender - gulvudsug Anlæg til miljørigtig Luftrens i kvægstalden

Hent PDF

 

Anlæg til Luftrens i kvægstalden

Med AgriFarm´s patenterede lufttæppeteknologi – Environment Defender, har du muligheden for at øge din produktion og samtidig gavne miljøet, dyrevelfærden og din bundlinie.

Udviklingen af Environment Defender resulterede i at vi modtog EU's miljøpris den 23 Marts 2012. Endvidere gav teknologien ***stjernet nyhed og Agromekprisen i 2009.

 

Banebrydende, ny miljøteknologi til kostalde

Vi har udviklet og patenteret en helt ny og banebrydende miljøteknologi – Environment Defender, hvor der via luftkanaler under sengebåsene etableres en luftstrøm på tværs af gyllekanalen der opfanger ammoniakdampe og lugtstoffer som eks. CO2, metan og lattergas, med det resultat at både dyr og staldens omgivelser belastes væsentlig mindre end normalt.

Med Environment Defender opsamles op til 90% af ammoniakken og 50% af lugtstoffer. Det bevirker at luftkvaliteten i staldrummet er væsentlig bedre end normalt, uden at forstyrre den naturlige ventilation i øvrigt.

 

Med luftrensning opnår du:

 • Reduceret udledning af både ammoniak og lugtstoffer
 • Mindsker kostaldens påvirkning af dyr og nærmiljø
 • Et godt staldklima hele året
 • Bedre yver- og klovsundhed
 • Bedre dyrevelfærd

 

Sådan fungerer Agrifarms luftrensningsystem i kostalden

Systemet fungerer sådan, at ”et tæppe” af luft blæses og suges ud på tværs i toppen af gyllekanalerne. Lufttæppet opfanger hovedparten af den frie luftformige ammoniak og lugtstoffer, der ellers ville være fordampet op i staldrummet og videre ud i naturen. Systemet kan kobles til den til enhver tid førende type luftrensning. Teknologien er velegnet hvis du ønsker at levere din gylle til biogasanlæg.

Hent PDFSmartfarm styresystem fra Agrifarm bedriftsoverblik og stalden med store besparelser

SmartFarm®

Få et godt bedriftsoverblik, store energibesparelser og høj arbejdseffektivitet og driftssikkerhed med Smartfarm® – et centralt styresystem til elektronisk staldudstyr.

Smartfarm® er et centralt styresystem, der via PC, tablets og Smartphones giver dig mulighed for at styre, regulere og overvåge alt staldudstyr, der har en elektrisk funktion.

 

Med styresystemet SmartFarm® opnår du:

 • Totalt overblik over alle staldens driftsfunktioner uanset hvor du befindr dig
 • Hurtigt overblik og nem adgang til at regulere driftsbetingelserne
 • Sprogvalg
 • Medarbejder delegering afhængig af arbejdsopgaver
 • Mere effektiv hverdag