Staldbyggerier

Staldbyggerier

Stald til mælkeproduktion bedre luftrensning og miljøteknologi

 

1. Produktionssikkerhed for landmanden.

Vi vælger sikre og velafprøvede løsninger kombineret med nytænkning der bringer husdyrproduktionen op på et højere niveau, produktioonsmæssigt såvel som resultatmæssigt. 

2. Energibesparelse. 

Vi ønsker at bidrage til at landbruget opnår en grønnere profil og samtidig sikrer landmanden en bedre bundlinje.

3. Reduktion af miljøbelastningen. 

Intellifarm staldene opsamler størsteparten af ammoniak og lugtemissionen. Dermed reducerer landmanden effektivt belastningen af nærmiljøet, og samtideg opnår han muligheden for at etablere ern større husdyrproduktion uden at øge forureningen og uden nabo gener. 

4. Effektiv logistik. 

Ved at bygge bredere og mere kvadratiske bygninger forbedrer vi den dglige trafik i staldarbejdet, og samtidig opnår du typisk et mindre byggefelt, dvs. at det totale byggeri fylder mindre. 

5. Dyrevelfærd. 

Gode velafprøvede løsninger kombineret med nytænkning indenfor ventilation og klima bidrager til øget dyrevelfærd.

 

Læs mere om Intellifarm staldene til køer og grise:

 

Køer

Kostalden, Intellifarm til køer, satte nye standarder da Jakob & Jørgen Spangsberg tog deres nye stald i brug tilbage i 2012. De fremhæver den daglige logistik, det
behagelige staldklima og det faktum at Digital Dermatitis stort set ikke eksisterer i Deres stald. Derved opnår de bedre klovsundhed og yversundhed, med
en mindre dyrlægeregning til følge.

Læs mere

 

Slagtesvin

Med slagtesvinestalden,
Intellifarm til slagtesvin, får du en billig og en konkurrencedygtig staldtype, med et mindre energiforbrug, en mindre miljøbelastning, bedre dyrevelfærd og en
bedre logistik. Desuden fremtidssikrer du din bedrift ved at vælge Intellifarm til slagtesvin.

Læs mere

 

Søer & smågrise

So-& smågrisestalden, Intellifarm til søer & smågrise, indeholder et nyt og bedre ventilationssystem. Navnet er Agrifarm luftskiftesystem og er opbygget
som centralventilation hvor både luftindtag og –udsugning foregår under gulvniveau og til sidst samles i en centralkanal hvor alle ventilatorer er
placeret. Stalden kan isoleres bedre med dette nye ventilationssystem, og dermed opnår landmanden store energibesparelse, samtidig med at luftkvaliteten forbedres markant, til
gavn for dyrevelfærden, men også arbejdsmiljøet forbedres markant.Logistikken har haft stor prioritet ved udviklingen af Intellifarm til søer & smågrise og derfor bygges stalden typisk bredere og mere kvadratisk end normalt, og på denne måde mindsker du de daglige gå afstande når du færdes i stalden eller flytter grise mellem de enkelte afdelinger.

Læs mere

 

Stald til mælkeproduktion bedre luftrensning og miljøteknologi

Hent PDF

 

Når du skal bygge en ny kvægstald "stald til mælkeproduktion", er en vigtigt forudsætning hvor mange dyr du kan have på din bedrift og samtidig tage højde for dyrenes velfærd. Som den første i verden, har vi udviklet en kvægstald med en teknologi, der reducerer ammoniakudledningen med helt op til 75%.

Med en miljøteknologi, der også tager vare på dyrevelfærden, kan vi tilbyde fremtidens staldkoncept til dit malkekvæg.

  

Med Agrifarm stalden til malkekvæg får du: 

  • Op til 50% flere dyr på din bedrift sammenlignet med traditionelle stalde
  • Et optimeret indeklima både sommer og vinter med Smartfarm®
  • Nedsat belastning dyr og nærmiljø i da vi opsamler ammoniak og lugtstoffer med vores patenterede system luftrerns i kvægstalden
  • bedre logistik i dagligdagen
  • bedre dyrevelfærd

Disse faktorer tilsammen gør, at du får glæde af din kvægstald i mange år fremover. Der er således totaløkonomisk fornuft i det fremtidssikrede koncept.

  

Dyrevelfærd i stalden

Med det nye kvægstald koncept er der fokus på dyrevelfærd. Stalden lever op til fremtidens skærpede lovkrav rent pladsmæssigt og god liggekomfort med fx sand i sengebåsene er prioriteret højt for at sikre dyrevelfærden. Luftskiftesystemet fjerner ammoniakdampene fra staldrummet, således at klov og yversundheden er i top.

Spaltegulve i stalden gør, sammen med brugen af sand, at køerne får bedre skridsikkerhed og undgår dermed skader på ben og klove.

En god logistik er vigtigt både for dig og køerne Når du bygger ny stald er det vigtigt at tænke den daglige logistik ind i den endelige løsning, du skal leve med den valgte indretning i mange år fremover. Konceptstalden er godt forberedt til fremtidige udvidelser, også logistikmæssigt.

 

Environment Defender - gulvudsugsteknologi, der reducerer ammoniakudledningen i kvægstalden

Luftrensning i kvægstalden

Hent PDF

Med AgriFarm´s patenterede lufttæppeteknologi – Environment Defender, har du muligheden for at øge din produktion og samtidig gavne miljøet, dyrevelfærden og din bundlinie.

 

Udviklingen af Environment Defender resulterede i at vi modtog EU's miljøpris den 23 Marts 2012. Endvidere gav teknologien ***stjernet nyhed og Agromekprisen i 2009.

 

Banebrydende, ny miljøteknologi

Vi har udviklet og patenteret en helt ny og banebrydende miljøteknologi – Environment Defender, hvor der via luftkanaler under sengebåsene etableres en luftstrøm på tværs af gyllekanalen der opfanger ammoniakdampe og lugtstoffer som eks. CO2, metan og lattergas, med det resultat at både dyr og staldens omgivelser belastes væsentlig mindre end normalt.

 

Med Environment Defender opsamles op til 75% af ammoniakken og 50% af lugtstoffer. Det bevirker at luftkvaliteten i staldrummet er væsentlig bedre end normalt, uden at forstyrre den naturlige ventilation i øvrigt.

 

Med luftrensningssystemet installeret i stalden opnås der: 

  • Reduceret udledning af både ammoniak og lugtstoffer
  • Mindsker kostaldens påvirkning af dyr og nærmiljø
  • Et godt staldklima hele året
  • Bedre yver- og klovsundhed
  • Bedre dyrevelfærd

 

Sådan fungerer systemet 

Systemet fungerer sådan, at ”et tæppe” af luft blæses og suges ud på tværs i toppen af gyllekanalerne. Lufttæppet opfanger hovedparten af den frie luftformige ammoniak og lugtstoffer, der ellers ville være fordampet op i staldrummet og videre ud i naturen. Systemet kan kobles til den til enhver tid førende type luftrensning. Teknologien er velegnet hvis du ønsker at levere din gylle til biogasanlæg.