Karlsborggård

Vores projekter bygges i samarbejde med dig, så de tilpasses dit behov.

Karlsborggård Projektstald

Vi bygger Agrifarm Konceptstalde og Agri AirClean luftrensere med den nyeste teknologi, der bidrager til fremtidssikring af din virksomhed.

Karlsborggård

Familien Nilsson driver gården Karlsborggård syd for Kalmar. Gården er gennem mange år drevet som mark- og skovbrug. Tidligere har der været en mindre griseproduktion på gården. I forbindelse med staldbyggeriet er familien i gang med et generationsskifte

Stalddesign – staldkoncept

Med byggeriet af den nye Agrifarm Konceptstald fra Agrifarm A/S, får familien et topmoderne staldsystem hvor bedre dyrevelfærd og arbejdsmiljø er i fokus. Ønsket om at reducere miljøpåvirkning er årsag til at familien supplerede staldsystemet med luftrensningsanlægget Agri AirClean.

Stalden er på ca. 6.500 m2, ca. 55 x 114 m. Hertil kommer en serviceafdeling med personalefaciliteter og konferencerum.

18.000 fritgående grise

Staldprojektet har 4.900 stipladser med en årlig produktion af ca. 18.000 slagtegrise.
Grisene går frit i storstier med 350 grise pr. sektion i den 14 sektioner store stald. Vægtsystemet Pig Sort fra Domino A/S sikrer fuld kontrol over griseflokken, så der fodres optimalt og at udsortering til slagtning sker ved korrekt vægt. Systemet er arbejdsbesparende.

Inventar og foder/foderproduktion

Der fodres med tørfoder. Med fasefodringsanlægget fra Weda har familien Nilsson de bedste muligheder for at fodre optimalt i forhold til grisenes størrelse og behov. Weda leverer også inventar og overbrusning/iblødsætning.
Alt foder fremstilles på Karlsborg. Det kræver mange forsiloer til korn og diverse råvarer. Alt udstyr i foderladen til foderproduktionen leveres af Neuero.

Råhus

Betonarbejde, stålkonstruktion og tagarbejde er udført at MG bygg. Jordarbejde er udført at Dan Gustavsson AB.
Bygherre har selv stået for entrepriser med nedlægning af gyllerør og montage af spalter.

El- og VVS entreprise

I moderne staldbyggeri er el- og VVS entreprisen omfattende, og til at udføre el-arbejdet har bygherre valgt Möre El. Stalden har 2 varmesystemer – gulvvarme og rumvarme. Stalden er udstyret med gyllekøling, som via en varmepumpe forsyner stalden med den nødvendige varme. VVS arbejde er udført af Kalmar VVS & El montage AB.

Ventilation og luftrensning

Stalden ventileres med Hybridventilation fra Agrifarm A/S. Hybridventilation kombinerer naturlig ventilation og et gulvudsug samt højtrykskøling. Ventilationsløsningen reducerer energiforbruget markant, og samtidig opnås et unikt staldklima med mindre ammoniak, lugt og støv til gavn for dyrevelfærden og arbejdsmiljøet. Staldens gulvudsug opsamler største parten at den frie ammoniak, når den fordamper fra gylleoverfladen. Den opsamlede emission føres via kanaler under gulvet til luftrenseanlægget Agri AirClean, der renser ammoniakken bort med høj effektivitet.

Gyllesystem er klimavenligt

Staldens gyllesystem, AgriManure, sluser gyllen ud automatisk. Når fortanken er tom aktiveres gylleudslusningen, og de enkelte sektioner står i kø og bliver efter tur udsluset automatisk til fortanken. Griseproducenterne sparer tid og undgår tunge løft af gyllepropper.
AgriManure minimerer udledningen af den farlige drivhusgas metan væsentligt. Det gør staldkonceptet til et klimavenligt staldsystem.

Kornopbevaring og transportanlæg

3 nye kornsiloer til opbevaring og tørring af korn til foderproduktion og transportanlæg til transport af råvarer til staldens møllerianlæg er leveret af Mondus Maskin AB.

Agrifarm A/S har leveret følgende til projektet

 • Staldkoncept og design
 • Hybridventilation – naturlig ventilation kombineret med gulvudsug
 • AgriManure – Automatisk gylleudslusning
 • Agri AirClean – Luftrensning for reduktion af ammoniak emission

Leverandører til projektet

 • Råhus – MG Bygg AB
 • Jordarbejde – Dan Gustavsson AB
 • Storstier og Pig Sort vægtsortering – Domino A/S
 • Inventar – Weda GMBA, Tyskland
 • Tørfoderanlæg – Weda GMBA, Tyskland
 • Mølleri leveret – Neuero, Tyskland
 • (Strøanlæg leveret af BoPil)
 • Elarbejde – Möre el AB
 • VVS arbejde – Kalmar VVS & El montage AB
 • Siloanlæg og transportsystemer råvarer – Mondus AB
 • Spalter og gylletank – Sundsalfa/Perstrup

Galleri

Leverandører

Skal vi ringe dig op?

Er du miljøkonsulent eller rådgiver? Ønsker du et opkald fra en af vores konsulenter? Udfyld formularen, så ringer vi dig op indenfor 48 timer.